Specjalizacja II stopnia

Celem szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest  przygotowanie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego poprzez pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej. Specjalizacja będzie organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKEM ?

Uczestnikami specjalizacji II stopnia mogą być osoby:

 1. zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadające decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie  regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
 2. posiadające co najmniej 5-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego (na jednym ze stanowisk: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator i główny specjalista,
 3. posiadające I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy o pomocy społecznej.

W okresie od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. planowana jest realizacja następującej specjalności *:

 1. praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy ;

*planowany termin realizacji szkolenia  może ulec zmianie. Informacje będą aktualizowane na bieżąco.  

Obecnie trwa szkolenie z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, w którym uczestniczy 19 osób. Planowany termin zakończenia tej edycji  przypada na lipiec 2014 r.

 

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz