Specjalizacja I stopnia

Szkolenie specjalizacyjne jest skierowane do pracowników socjalnych, którzy chcą uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, jak również poprawić umiejętności zawodowe w zakresie metod pracy. Specjalizacja będzie organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486).

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM ?

Uczestnikami specjalizacji mogą być osoby:

 1. zatrudnione na podstawie umowy o pracę w Instytucjach Pomocy i Integracji Społecznej (zgodnie ze Słownikiem terminologicznym dla Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to:
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),
  • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)
  • jednostki zatrudnienia socjalnego,
  • organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,
  • zakłady aktywności zawodowej,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie
  • warsztaty terapii zajęciowej,
  • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównych celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).
 2. posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320 ), lub posiadający decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
 3. posiadające co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Minimum programowe dla I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny planowane w okresie od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. obejmuje następujące moduły wraz z liczbą godzin *:

 1. warsztat pracy pracownika socjalnego - 50 godzin;
 2. etykę zawodową i prawa człowieka - 10 godzin;
 3. wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego - 30 godzin;
 4. wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej - 20 godzin;
 5. umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej - 40 godzin;
 6. sieć wsparcia społeczności lokalnej - 20 godzin;
 7. metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych - 20 godzin.

 

 

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz