O projekcie

Logo projektu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dostało zgodę na realizację projektu systemowego pn. "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest to drugi (obok „Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu”) projekt systemowy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany zgodnie z Uchwałą Nr 1167/265/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., zmieniony Uchwałą ZWM Nr 748/350/14 z dnia 27 maja 2014 r.

Cel główny projektu:

Przygotowanie 1200 os., kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym 200 pracowników socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 r.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2013 r. - 30 czerwca 2015 r.

Grupa docelowa projektu: Pracownicy jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego (OPS, PCPR, NGO, WTZ, DPS, SS, CIS, KIS itp.) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.

Koordynator projektu: Anna Wójcik-Mierzwiak.

Pracownicy odpowiedzialni za realizację poszczególnych form wsparcia:

Biuro projektu: ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, piętro VI.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz