Rozpoczynamy rekrutację na III edycję studiów podyplomowych.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że rozpoczyna rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII .„Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Wstępnie planowany termin rozpoczęcia; listopad 2014 r. zakończenia 31 maja 2015 r.

Studia podyplomowe realizowane będą na terenie m.st. Warszawa w systemie sobotnio - niedzielnym na następujących kierunkach:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne – 120 miejsc.
 • Coaching – 80 miejsc.
 • Mediacje i negocjacje – 110  miejsc.
 • Menadżer innowacji społecznych – 48 miejsc.
 • Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa – 80 miejsc.
 • Studium terapii i treningu grupowego – 58 miejsc.

Osoba ubiegająca się o udział w studiach podyplomowych powinna być zatrudniona na umowę o pracę na czas określony lub nieokreślony. Termin wygaśnięcia w/w umowy powinien przypadać później niż data planowanego zakończenia studiów, tj. po 31 maja 2015 roku.

Uprzejmie informujemy, że jedna osoba może zgłosić się tylko na jeden kierunek studiów.

WAŻNE!

W ramach projektu zaplanowano trzy formy wsparcia: studia podyplomowe, specjalizacja I stopnia
w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednej z ww. trzech form wsparcia.

W przypadku, gdy ktokolwiek z Państwa ukończył studia podyplomowe, szkolenie z zakresu specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, bądź aktualnie bierze udział w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia  w zawodzie pracownik socjalny, nie może wziąć udziału w ww. studiach podyplomowych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji (dokument dostępny do pobrania poniżej) oraz składanie Formularzy zgłoszeniowych (dokument dostępny do pobrania poniżej) od dnia 9 października 2014r. (czwartek) do dnia 17 października 2014r. (piątek) włącznie.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w następujących formach:

 1. złożenie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego osobiście w siedzibie Projektodawcy tj. w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
  w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A, czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00;
 2. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego pocztą tradycyjną/kurierem na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, decyduje data wpływu dokumentów do MCPS;
 3. wysłanie wymaganego, poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego /skan/ pocztą elektroniczną (w tytule wiadomości należy podać kierunek studiów oraz imię
  i nazwisko Kandydata/Kandydatki)
  bezpośrednio na jeden z trzech adresów, w zależności od wybranego kierunku studiów:

i dosłanie niezwłocznie jego wersji papierowej. W przypadku niedostarczenia Formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do dnia rozpoczęcia studiów podyplomowych, Projektodawca dopuszcza możliwość skreślenia danej osoby z listy Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych na studia.

UWAGA WAŻNE!! Projektodawca zastrzega sobie prawo, rezygnacji z organizacji studiów bądź jednego z kierunków studiów podyplomowych, bądź przesunięcia terminu ich rozpoczęcia z przyczyn od niego niezależnych, wynikających z czynników prawno-organizacyjnych, o czym zobowiązuje się powiadomić Uczestników/Uczestniczki poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej/Projektu.

KONTAKT:

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne; Studium terapii i treningu grupowego:

Grzegorz Górski, tel. 22 622 42 32 wew. 38, e-mail: grzegorz.gorski@mcps-efs.pl

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Mediacje i negocjacje; Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa:

Anna Waśniewska,  tel. 22 622 42 32 wew. 36, e-mail: anna.wasniewska@mcps-efs.pl

W zakresie studiów podyplomowych na kierunku Coaching; Menadżer innowacji społecznych:

Małgorzata Pawluczuk, tel. 22 622 42 32, wew. 36,  e-mail: malgorzata.pawluczuk@mcps-efs.pl.

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz