Informacja o organizacji egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

W przyjętym przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną (RKE) ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim „Regulamin określający sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w województwie mazowieckim” szczegółowo zostały opisane m.in.warunki dopuszczenia pracownika socjalnego do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wykaz niezbędnych dokumentów oraz opis organizacji i przeprowadzania egzaminu.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna w województwie mazowieckim do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie listem wysłanym na adres wskazany we wniosku poinformowana o decyzji RKE w sprawie dopuszczenia do egzaminu  oraz o dokładnym terminie i miejscu egzaminu. Przełożenie terminu egzaminu jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne jest udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).

Egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ma formę ustną i obejmuje zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r. poz. 486).

Osoba przystępująca do egzaminu losuje jeden zestaw (składający się z trzech pytań obejmujący zakres minimum programowego przewidzianego dla specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny), ułożony przez RKE spośród zagadnień egzaminacyjnych opracowanych i przekazanych do RKE przez podmiot szkolący. Egzamin odbywa się w obecności trzech członków RKE. Odpowiedzi na pytania są punktowane przez każdego z członków Komisji. Za odpowiedź na każde pytanie osoba zdająca może uzyskać od każdego z członków Komisji minimalnie 0 punktów, a maksymalnie 3 punkty. Suma punktów możliwych do zdobycia wynosi od każdego członka komisji maksymalnie 9, co przy obecności trzech członków regionalnej komisji daje maksymalnie 27 punktów. RKE egzamin uznaje za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli zdający uzyska wynik powyżej 50%, co w przypadku trzech członków komisji daje liczbę punktów 14.  Z przebiegu egzaminu sporządzany jest indywidualny protokół z egzaminu. Informacje z protokołu dotyczące uzyskanych wyników przez osoby zdające egzamin, przekazywane są w formie ustnej przez przewodniczącego Komisji w dniu trwania egzaminów, po każdej 10 osobie zdającej.

Pracownik socjalny, który nie zdał egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, może przystąpić do egzaminu poprawkowego bez konieczności powtarzania szkolenia po złożeniu wymaganych dokumentów (w tym potwierdzenia o ponownym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej), w terminie wyznaczonym dla powtórzenia egzaminu przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną. Również w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie, osoba zdeklarowana do przystąpienia do egzaminu jest zobowiązana do ponownego wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

RKE w terminie 30 dni od zakończenia egzaminu informuje pisemnie jego uczestników o terminie i sposobie wręczenia dyplomu.

W planie pracy na rok 2015, RKE przewiduje organizację i przeprowadzenie egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w dniach między 22 a 26 czerwca.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna (RKE) ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim życzy powodzenia, wszystkim Pracownikom Socjalnym przystępującym do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
                           
                                                                                                                                                                              Krystyna Kott
                                                                                                                                                                     Przewodnicząca RKE

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz