Informacja dotycząca egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zgodnie z art. 118 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z poźn. zm.) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej należy do zadań regionalnej komisji egzaminacyjnej w województwie mazowieckim.

Zgodnie z zapisem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486) do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył wymagane dokumenty.

Warunki uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Warunkiem uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:

 1. posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
 3. ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
 4. zdanie egzaminu przed regionalną komisją.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w pkt 1 i 2.

Opis egzaminu

Osoby, które będą przystępowały do egzaminu będą zdawały egzamin w formie ustnej. Egzamin ten będzie obejmował zagadnienia określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 2012 r. poz. 486)

Osoby, które nie spełnią wszystkich określonych w w/w rozporządzeniu wymagań w dniu składania podania o przystąpienie do egzaminu, nie będą mogły przystąpić do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
Osoba przystępująca do egzaminu powinna wylosować 1 zestaw 3 pytań obejmujący zakres minimum programowego specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Zestawy pytań układa RKE spośród opracowanych zagadnień egzaminacyjnych.

Terminy egzaminów: 25 i 26 czerwca 2015 r.

Wykaz dokumentów

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim określiła wykaz dokumentów koniecznych do złożenia przez osoby przystępujące do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Zgodnie z niniejszym wykazem osoby przystępujące do egzaminu powinny dostarczyć do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a; 02-002 Warszawa do dnia 11 maja 2015 r. dokumenty w skoroszycie PCV w następującej kolejności:

 1. indywidualny wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego, według wzoru podanego w Załączniku nr 1,
 2. uwierzytelnioną* kopię dyplomu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub uwierzytelnioną kopię dyplomu ukończenia:
  • studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
  • studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub
  • studiów wyższych na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 3. oryginał zaświadczenia podmiotu szkolącego o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji zawierającego następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć, według wzoru określonego w Załączniku nr 2,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach procedury egzaminacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
 5. oryginał zaświadczenia od pracodawcy wystawionego nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku, potwierdzającego co najmniej dwuletni staż w zawodzie pracownika socjalnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4,
 6. dwie zaadresowane do siebie koperty w formacie C6 (114x162 mm),
 7. kserokopię dowodu osobistego,
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin w kwocie 10 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - 378,35 zł na konto:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa

Numer konta: 15 1020 1026 0000 1902 0253 9583

W tytule przelewu należy wpisać: "opłata za egzamin na I st. specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, (imię i nazwisko osoby wpłacającej oraz nazwę placówki, w której odbywało się szkolenie)"

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 roku wskazana jest w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. ((M.P.2015 poz..179). Zgodnie z powyższym komunikatem jest to kwota 3 783,46 zł, a zatem wymagana opłata za egzamin w roku 2015 wynosi 378,35 zł.

Wyżej wymieniony wykaz dokumentów obowiązuje zarówno osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, jak również te osoby, które przystępują do egzaminu poprawkowego.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji egzaminacyjnej, każda osoba zostanie poinformowana o decyzji regionalnej komisji w sprawie dopuszczenia do egzaminu.

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o dokładnym terminie i miejscu egzaminu, listem wysłanym na adres wskazany we wniosku.

Przełożenie terminu egzaminu będzie możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach losowych (konieczne będzie udokumentowanie braku możliwości przybycia na egzamin w wyznaczonym terminie).

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na egzaminie w wyznaczonym terminie, dana osoba będzie zobligowana do ponownego wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z Joanną Rosiek – Bryks, tel. (22) 622 42 32 wew. 37; e-mail: joanna.rosiek@mcps.com.pl

* Za uwierzytelnione kopie dokumentów, które muszą zostać przedstawione RKE w celu dopuszczenia do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny uznaje się kopie dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez organ/instytucję wydający dany dokument, notariusza lub Regionalną Komisję Egzaminacyjną ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, po uprzednim przedstawieniu Komisji oryginału dokumentu. W ostatnim przypadku osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu musi złożyć oryginały dokumentów, które będzie mogła odebrać po egzaminie.

Do pobrania: 

Studia podyplomowe

Mediacje i negocjacje

Anna Waśniewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne

Marek Siwecki

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 43
 • Email: napisz

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna i interwencja kryzysowa

Anna Krawczyk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Studia podyplomowe

Studium terapii i treningu grupowego

Grzegorz Górski

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Coaching

Małgorzata Pawluczuk

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Menadżer innowacji społecznych

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Specjalizacja I stopnia

Piotr Lejzerowicz

 • Tel: (22) 378 15 71
 • Email: napisz

Specjalizacja II stopnia

Tomasz Osadnik

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 38
 • Email: napisz

Koordynator projektu

Anna Wójcik-Mierzwiak

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz

Asystent Koordynatora Projektu

Małgorzata Milewska

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 36
 • Email: napisz

Biuro projektu

ul. Nowogrodzka 62a
02-002 Warszawa

 • Tel: (22) 622 42 32 wew. 44
 • Email: napisz